Norėdami atsisiųsti pakeistas Pirkimo-Pardavimo taisykles (įsigalios nuo 2020-04-30) spauskite šią nuorodą

Norėdami atsisiųsti Pirkimo-Pardavimo taisykles spauskite šią nuorodą

Norėdami atsisiųsti aktualias Pirkimo-Pardavimo taisykles (galiojo iki 2018-06-06) spauskite šią nuorodą

Norėdami atsisiųsti pakeistas Pirkimo-Pardavimo taisykles (aktualios ir galioja nuo 2018-06-07) spauskite šią nuorodą 

Norėdami atsisiųsti pakeistas Pirkimo-Pardavimo taisykles (įsigalios nuo 2020-01-06) spauskite šią nuorodą


Aktuali redakcija. Galioja nuo 2020 m. Balandžio 30 d.

  

  

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS  

  

 

§1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1   Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi. Šiose Prekių pirkimo- pardavimo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.

1.2   Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės nustato Pirkėjo ir 50style tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus.

1.3   50style Tinklapyje suteikia Klientams galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo.

1.4   Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę šie Klientai:

1.4.1   fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti; arba

1.4.2   juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus; arba

1.4.3   aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, pateikdami dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).

1.5   Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkėjui (1) kartu su Prekių užsakymo patvirtinimu, persiunčiant jas Pirkėjo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba (2) kitoje patvarioje laikmenoje, kartu su Sąskaita-faktūra.

 

§2. PREKIŲ UŽSAKYMAS 

2.1.   Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas jos, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią), Klientas (Pirkėjas) besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.

2.2.    Norint sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, atlikdamas Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti 50style Prekių užsakymą:

2.2.1.    pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių, dydį, spalvą ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į (formuoti) savo Prekių krepšelį;

2.2.2.    užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas iš Tinklapyje siūlomų Prekių pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu ir (arba) pateiktą nuorodą „Prekių krepšelis“, dėl ko Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis) bei patvirtinti 50style pateikiamą Prekių užsakymą.

2.3.   Kliento (Pirkėjo) vardu pateikiamas Prekių užsakymas, prieš jo apdorojimą 50style ir patvirtinimą apie priėmimą vykdyti, turi būti Kliento patvirtinamas, paspaudus Tinklapio nuorodą „Užsakyti ir apmokėti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią). Patvirtintas Prekių užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas apdoroti 50style.

2.4.  Iki tol, kol bus paspausta Tinklapio nuoroda „Užsakyti ir apmokėti“, Klientas (Pirkėjas) turi galimybę keisti jo Prekių krepšelyje įvestus ir išsaugotus duomenis, ištaisyti klaidas, taip pat keisti pasirinktas Prekes (pašalinti, įtraukti naujas Prekes, nurodyti kitą Prekių kiekį ir pan.).

2.5.    Prieš patvirtinant Prekių užsakymą nuorodos „Užsakyti ir apmokėti“ paspaudimu, Klientas turi pasirinkti vieną iš Tinklapyje nurodytų ir prieinamų apmokėjimo būdų, bei pateikti visą Tinklapyje nurodytą informaciją, jeigu tai reikalinga.

2.6.    Klientui (Pirkėjui) atlikus visus Tinklapyje nurodytus Prekių užsakymo pateikimui 50style būtinus veiksmus, atitinkame Tinklapio lange pateikiama Kliento suformuoto Prekių užsakymo santrauka su tokia informacija:

2.6.1.    užsakyta Preke (Prekių pavadinimai, gamintojas, dydis, spalva, kiekis);

2.6.2.   vieneto ir bendra užsakomų Prekių kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra);

2.6.3.   pasirinktas mokėjimo būdas;

2.6.4.   prekių pristatymo būdas ir adresas.

2.7.    Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimas 50style apdorojimui, reiškia Kliento valią, laikantis Taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su 50style dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.

2.8.    Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo (įskaitant atvejus, kai prisijungimo duomenys yra prarasti ir Pirkėjas tinkamai nepranešė apie tai 50style Taisyklėse nustatyta tvarka) ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

2.9.   Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas 50style apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.

2.10.    Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas išsisaugoti Taisykles gali jas atsisiųsti iš Tinklapio .PDF formatu arba kreiptis su prašymu į 50style klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresu info@50style.lt.

2.11.    Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo gavimą apdorojimui, 50style išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys. Atitinkamas 50style pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.

2.12.    Gavęs tolimesniam apdorojimui ir vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, 50style nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį ir pan.) yra 50style sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių 50style negalės patiekti Klientui (Pirkėjui) šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka, 50style informuos Klientą (Pirkėją) apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir jo vykdymą (dalinį vykdymą arba viso Prekių užsakymo anuliavimą). Bet kuriuo atveju, 50style pasilieka sau teisę ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas nuo Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo apdorojimui (šio skyriaus 2.14. punktas) ir mokėjimų operatoriaus patvirtinimo apie įvykdytą mokėjimą gavimo momento (Prekių pirkimo- pardavimo taisyklių 3.6 punktas) atšaukti tokį užsakymą ar jo dalį, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 2.14 punkte toliau (50style dės visas pastangas, siekiant kaip įmanoma anksčiau informuoti Klientą apie Prekių užsakymo statusą).

2.13.    Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo vykdymą, 50style išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą „Tavo užsakymas išsiųstas!“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią 50style įsipareigojimą parduoti Prekę (-es)). Atitinkamas 50style pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.

2.14.   50style pareiškia, kad priimami vykdymui bei vykdomi bus tik tie Prekių užsakymai, kurie bus Kliento pateikti Tinklapyje teisingai; teisingai pateiktas užsakymas reiškia visų būtinų užsakymo pateikimui ir vykdymui Kliento duomenų nurodymą. Dėl to Prekių užsakymas nebus vykdomas, jeigu:

2.14.1.    Klientas pateiks neteisingą ar netikslų Prekių pristatymo adresą;

2.14.2.  Mes nesugebėsime užmegzti ryšio su Klientu Prekių užsakyme nurodytu kontaktinio telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu;

2.14.3.   Klientas neteisingai pateiks Prekių užsakymą (pvz., taikytinas 3.6 punktas);

2.14.4.   50style pagrįstai pripažins, kad pateikiant Prekių užsakymą Klientas bando sukčiauti; sukčiavimu laikomas kiekvienas Kliento veiksmas, susijęs su užsakymo pateikimu ir vykdymu, kuris pažeidžia taikytinus teisės aktus, kaip antai: Tinklapio (platformos) apsaugos pažeidimas, Tinklapio sistemos naudojimas ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimas arba apsimetinėjimas kitu asmeniu.

2.15.    Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir 50style sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.16.    Sutartis tarp Pirkėjo ir 50style laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka gauna 50style patvirtinimą dėl Prekių užsakymo vykdymo (šio skyriaus 2.13 punktas) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių §6 skyriuje.

2.17.    50style patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.

§3. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1.    Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos prie konkrečios Prekės oficialia Lietuvos Respublikos valiuta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Prekės kaina yra su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).

3.2.    50style siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir 50style susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

3.3.    Prekėms 50style taikomos nuolaidos nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.

3.4.   Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos yra įtrauktos (įeina), nebent Tinklapyje aiškiai nustatyta ir skelbiama kitaip. Jeigu Prekių užsakymo pateikimo dieną prie Prekių kainos yra papildomai taikomos ir nurodytos Prekių pristatymo išlaidos (Trečiųjų asmenų paslaugų kaina), jos skelbiamos Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://50style.lt/pristatymo-islaidos. Tokiu atveju, taikytinos Prekių pristatymo išlaidos taip pat nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo patvirtinimo metu.

3.5.    Pirkėjas savo pasirinkimu atsiskaito už įsigyjamas Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomas Prekių pristatymo mokestis) išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, pasirinkdamas vieną iš Tinklapyje prieinamų ir Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://50style.lt/atsiskaitymo-budai, nurodytų būdų. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kai pasirenkate atsiskaityti už Prekes vienu iš išankstinio apmokėjimo būdų, tokiu atveju gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

3.6.    Klientui pasirinkus išankstinį Prekių apmokėjimą vienu iš galimų atsiskaitymo būdų (šio skyriaus 3.5 punktas), Prekės yra pradedamos rengti pristatymui ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas (t. y. prasidės Prekių užsakymo vykdymas), tik po to, kai 50style gaus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą, kad Jūsų mokėjimas įvykdytas. Jeigu Prekių kaina negali būti nuskaityta iš Pirkėjo banko sąskaitos dėl bet kokių priežasčių (kaip pvz., neteisingai nurodyti mokėjimo duomenys ir pan.) per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo ir Kliento patvirtinimo dienos (šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių §2 skyrius) ar per kitą terminą, kurį gali nustatyti 50style Pirkėjui siunčiamame pranešime, tokiu atveju, Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties (Pirkėjo užsakymas atšaukiamas) ir 50style neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties.

3.7.    Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas Pirkėjas, pageidaujantis gauti Sąskaitą-faktūrą, papildomai pažymi varnele eilutę „Norėčiau gauti PVM sąskaitą-faktūrą“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju jeigu Pirkėjas yra PVM mokėtojas, privalomai turi būti nurodomas ir Pirkėjo PVM mokėtojo kodas.

3.8.    Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog Sąskaitos faktūros Pirkėjui atskirai popierinėje formoje pateikiamos nebus. Pirkėjas sutinka gauti elektronines Sąskaitas faktūras (prilyginamas popierinėms Sąskaitoms faktūroms) už Prekes. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Sąskaitos faktūros jam būtų siunčiamos jo Paskyroje ar Prekių užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki Prekių pristatymo jam momento.
  

§4. PREKIŲ PRISTATYMAS 

4.1.    Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus kai Pirkėjas ir 50style raštu susitaria kitaip.

4.2.    Užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui, pristatant Prekes Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per 50style pasirinkimu pasitelktą Prekių pristatymo paslaugas teikiančią kurjerių tarnybą (Kurjerį).

4.3.    Prekių pristatymo mokestis (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) yra aiškiai nurodomas Tinklapyje Prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.4.    Jeigu su Pirkėju nesusitarta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per terminus, nurodytus Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://50style.lt/pristatymo-laikas-ir-produktu-prieinamumas Terminai skaičiuojami nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 3.6 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti ir Prekių užsakymo įvykdymo trukmė gali trukti ilgiau. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, 50style įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

4.5.    Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes pats, išskyrus, jeigu Prekių užsakymo metu skiltyje „Pastabos“ Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, 50style įgaliotas asmuo (kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturės teisės reikšti 50style jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.6.    Laikoma, kad Prekės perduotos Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens (Kurjerio) pateiktas, Prekių pristatymą patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.).

4.7.    Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

4.8.    Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 4.6 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai 50style raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo- pardavimo taisyklių 5.1 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl 50style kaltės, šalinami Pirkėjo ir 50style suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
  

§5. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA  

5.1.    Pirkėjas privalo raštu informuoti 50style apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti 50style pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 5.3 punktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų 50style dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

5.2.    Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurios konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse.

5.3.    Jeigu tam tikroms Prekių rūšims gamintojo kokybės garantija nėra suteikta, tokioms Prekėms galioja taikytinuose teisės aktuose numatyta 24 (dvidešimt keturių mėnesių) Prekių kokybės garantija.

5.4.    Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:

5.4.1.   reikalauti iš 50style nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba

5.4.2.    reikalauti iš 50style nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; arba

5.4.3.    reikalauti iš 50style atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba

5.4.4.    vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.

5.5.    Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekių formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į 50style klientų aptarnavimo skyrių ir (ar) 50style parduotuves, kurių adresai skelbiami Tinklapyje.
  

§6. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA 

6.1.    Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai 50style raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos. Tuo atveju, kai Sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto Prekių įsigijimo, kurios yra pristatomos Vartotojui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perduodama (pristatoma) paskutinė Prekė pagal Sutartį.

6.2.    Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos grąžinti Prekę. Pirkėjo reikalavimas grąžinti Prekes tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 6.6 punkte numatytos sąlygos, taip pat grąžinimui taikomos šio skyriaus 6.5 – 6.7 punktų nuostatos. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas privalo pateikti užpildytą Prekių keitimo formą (ją galima rasti https://50style.lt/files/50style_lt/pdf/24-keitimo_grazinimo_dokumentas_1.pdf ) ir Prekių įsigijimą iš 50style patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas turi pristatyti Prekes Pardavėjui šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.3 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus. Vartotojas taip pat gali pasinaudoti ir pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra pridedama prie šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių kaip jų priedas Nr. 1. Naudoti šią formą nėra privaloma.

6.3.   Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs 50style pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė 50style atitinkamą pranešimą, grąžinti 50style Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu :

UAB No Limit Logistika Minsko pl. 55,

LT-13279 Kuprioniškių km., Vilniaus r. sav.

Piimame tik siuntas išsišųstas tiesiogiai į sandėlį, siuntų išsiųstu su atsiėmimu pašte neaptarnaujame.

6.4.    Išskyrus kai šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodyta kitaip, 50style privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią 50style buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. 50style grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Klientas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu 50style pasiūlymu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad 50style gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta 50style arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra 50style išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).

6.5.    Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos ir (ar) pripažįstamos kaip apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai, pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai, taip pat apatiniai / naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai, Pirkėjo kuris yra Vartotojas, reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik gavus atskirą 50style sutikimą.

6.6.   Bet kuriuo atveju Pirkėjui grąžinant ir/ar keičiant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:

6.6.1.   Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.6.2.    Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.6.3.    Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

6.6.4.   Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.6.5.   Pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas.

6.7.    50style turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes, jei buvo nesilaikoma sąlygų, nurodytų šio skyriaus 6.6 punkte aukščiau. Atkreipiamas Pirkėjų dėmesys į tai, kad pagal taikytinų teisės aktų nuostatas, Pirkėjas, kuris yra vartotojas, yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas ir (ar) kaip ji veikia. Todėl tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina Prekę nesilaikydamas Prekių gražinimo sąlygų, nurodytų šio skyriaus 6.6 punkte, 50style turi teisę įvertinti dėl to atsiradusį Prekės vertės sumažėjimą ir priimti Prekę, grąžinant Pirkėjui tik pinigų sumą, lygią sumažėjusiai Prekės vertei.

6.8.    Jeigu Prekė grąžinama ar keičiama remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 6.1 – 6.7 punktuose ar 6.9-6.11 punktuose nustatyta tvarka, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai 50style yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina 50style.


6.9.    Be Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, suteikiamos teisės, kurios įgyvendinimas aptartas šio skyriaus 6.1 - 6.10 punktuose, 50style visiems Pirkėjams suteikia sutartinę teisę atsisakyti Sutarties, nenurodant jokios priežasties, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo Prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos (§4 skyriaus 4.7 punktas), su sąlygą, kad grąžinamos Prekės atitinka šio skyriaus 6.6 punkte išdėstytus reikalavimus. Galimybė atsisakyti Sutarties per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį, nustatyta pagal šį taisyklių punktą, nepažeidžia ir neapriboja Vartotojo teisės atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodant priežasties.

6.10.   Pirkėjas sutinka, kad jeigu 50style neturėtų pakeitimui tinkamų Prekių ir Pirkėjas jau būtų perdavęs Prekes 50style, Pirkėjas išreiškia reikalavimą grąžinti Prekes 50style ir atgauti už jas sumokėtus pinigus. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos.

6.11.   Be Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, suteikiamų teisių, kuriių įgyvendinimas aptartas šio skyriaus 6.1 - 6.10 punktuose, 50style visiems Pirkėjams suteikia sutartinę teisę atsisakyti Sutarties, nenurodant jokios priežasties, arba pakeisti Prekes analogiškomis kitokių matmenų (dydžio) Prekėmis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo Prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos (§4 skyriaus 4.6 punktas), su sąlygą, kad grąžinamos/keičiamos Prekės atitinka šio skyriaus 6.6 punkte išdėstytus reikalavimus. Galimybė atsisakyti Sutarties per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį, nustatyta pagal šį taisyklių punktą, nepažeidžia ir neapriboja Vartotojo teisės atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodant priežasties.

6.12.   Pirkėjui pageidaujant pasinaudoti sutartine teise atsisakyti Sutarties/pakeisti Prekes pagal šio skyriaus 6.9 punktą, taikomos šio skyriaus 6.1 - 6.10 punktų nuostatos, įskaitant Pirkėjas privalo pristatyti 50style grąžinamų/keičiamų Prekių siuntinį su nepakitusių savybių Preke per šiame skyriuje nurodytus terminus; Prekės grąžinimo, susijusio su Sutarties atsisakymu/Prekių keitimu, išlaidas, apmoka Pirkėjas.

6.13.   Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galite grąžinti (su nuoroda: „Prekės su defektu grąžinimas') išsiųsdami ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu :

UAB No Limit Logistika Minsko pl. 55,

LT-13279 Kuprioniškių km., Vilniaus r. sav.

Piimame tik siuntas išsišųstas tiesiogiai į sandėlį, siuntų išsiųstu su atsiėmimu pašte neaptarnaujame. Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat Jūsų prašymu. Pirkėjas gali pasinaudoti prekės su defektu grąžinimo forma, kuri yra šių Taisyklių Priede Nr.1.  

§7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1.    Pirkėjas ir 50style susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.

7.2.    50style turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.

7.3.    Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

7.4.    Pranešimų siuntimo ir taikytinos teisės klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.  

§8. KONTAKTAI 

8.1. Jeigu norite informuoti apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais 50style klientų aptarnavimo kontaktais:


Elektroniniu paštu: info@50style.lt 

arba 

Telefonu: +370 5 2078502 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00). Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.


 

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLIŲ  

Priedas Nr. 1  

 

Sutarties atsisakymo pavyzdinė forma 

 

Šią formą užpildykite ir išsiųskite Mums tik tuo atveju, jei norite atsisakyti Sutarties.

 

Pirkėjas:   

Pavadinimas 

......................................................

Vardas   

......................................................

Pavardė 

......................................................

Adresas 

......................................................

Miestas  

......................................................

Tel. Nr. El.

......................................................

paštas:

......................................................

           

Prekė  

Prekės pavadinimas      .................................................... 

Prekių užsakymo Nr.   .................................................... 

Sutarties sudarymo data: ................................................. 

Prekės atsiėmimo data:   .................................................. 

 

  

_____________________________________________  
(vardas, pavardė, data, parašas)  

 

Grįžti