Norėdami atsisiųsti Privatumo Politiką taisykles spauskite šią nuorodąAktuali redakcija. Galioja nuo 2018 m. gegužės 10 d.

PRIVATUMO POLITIKA

§1. ĮŽANGA

1.1.     Bendrovė UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ (šiame dokumente dar vadinama „50style“) gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų „Lankytojais“ arba „Klientais“) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmeninę informaciją, (kaip jie apibrėžti šiame dokumente), kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi 50style valdoma elektronine prekybos (komercijos) sistema 50STYLE, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu 50style.lt (šiame dokumente dar vadinamos „Tinklapiu“), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika).

1.2.     50style užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

1.3.     Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.

1.4.     50style yra asmens duomenų valdytojas. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, 50style turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje ir kituose Taisyklių dokumentuose numatyta tvarka.

§2. SĄVOKOS

2.1.     Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai yra apibrėžtos Tinklapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente, įskaitant jo preambulę, didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama toliau nurodyta reikšmė:

2.2.    Asmens duomenys – Asmeninė informacija apie Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.3.    Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje.

§3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.    Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.2.    Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.

3.3.    Jūsų Asmeninė informacija gali būti 50style tvarkoma ne tik toje valstybėje, kurioje ji buvo renkama, bet ir kitose valstybėse. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Asmeninė informacija, o taip pat bet kokia kita 50style surinkta su Klientu susijusi informacija gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Tinklapiu Klientas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Kliento šalies ribų.

3.4.    50style pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Privatumo politika keičiama Taisyklėse nustatyta tvarka.

§4. ANONIMIŠKUMAS IR AUTOMATINIS ANONIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS

4.1.    Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie nėra prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti Prekių užsakymą ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai nerenka jokių duomenų apie Jus, išskyrus tuos, kurie gali būti renkami taip, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 5.2.6 ir 5.2.7 punktuose, arba yra Slapukų rinkmenose (išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama Privatumo politikos §10 dalyje).

§5. DUOMENŲ SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS. TVARKYMO TIKSLAI

5.1.    Kiekvieną kartą, kai Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, lankosi Tinklapyje, 50style serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą, t. y. Anoniminę informaciją, išvardintą Privatumo politikos 4.1 punkte. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Lankytojo ir (ar) Kliento, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, veiksmų, nurodyta Anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinta. Ši Anoniminė informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, galėtų naudotis Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti Tinklapio ir kartu 50style veiklą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

5.2.    Klientui susikuriant Paskyrą ar prisijungus prie savo Paskyros, taip pat įsigyjant Prekes, 50style renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus (konkretūs konkrečiu tikslu tvarkomi Asmens duomenys gali priklausyti nuo to, kokius duomenis savanoriškai pateikiate Tinklapyje):

5.2.1.    IP adresas, vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, bet kokia kita informacija, savanoriškai pateikiama Jūsų Paskyroje ar susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje įskaitant pasirinkimą gauti 50style reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos §6 skyriuje;

5.2.2.    telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas) ir/arba Prekių pristatymo adresas, informacija apie atstovaujamą juridinį asmenį (jei taikoma), Prekių pirkimo istorija ir su tuo susijusi informacija, Prekių kainos grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai (tik iš tų Klientų, kurie grąžina Prekes);

5.2.3.    kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes;

5.2.4.    lytis, gimimo data;

5.2.5.    papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į 50style);

5.2.6.    Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių renkamą informaciją, prisijungimo žurnalus (angl. „Logs“). Informacija, esanti prisijungimo žurnaluose, be kita ko, gali saugoti:

5.2.6.1.    IP adresą;

5.2.6.2.    prisijungimo platformą ir interneto naršyklę;

5.2.6.3.    interneto paslaugų tiekėją; ir

5.2.6.4.    puslapio adresą, iš kurio Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį.

5.2.7.    Kai kurios Tinklapio subkategorijos ir kitos ryšio su Klientu priemonės gali apimti taip vadinamus „Web Beacons“. Web Beacons naudojami 50style reklamos efektyvumo įvertinimui. Šie duomenys nebus susieti su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir globalaus Tinklapio Lankytojų ir (ar) Klientų judėjimo įvertinimui. Web Beacons leidžia rinkti tokią informaciją kaip:

5.2.7.1.    IP adresas;

5.2.7.2.    URL puslapio numeris;

5.2.7.3.    Tinklapio krovimosi laikas;

5.2.7.4.    naršyklės rūšis; ir

5.2.7.5.    informacija esanti Slapukuose.

5.3.    Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Atitinkamai, 50style turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją tvarkyti šiais tikslais:

5.3.1.    Klientų Tinklapyje atpažinimo ir Klientų Paskyros administravimo tikslais tvarkyti Asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5.2.1 punkte, kai Jūs duodate sutikimą tvarkyti savo Asmens duomenis šiuo tikslu;

5.3.2.    Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais, įskaitant vykdyti Prekių užsakymus, parduoti ir pristatyti Prekes Klientui, saugoti ir ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus bei vykdyti kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus. Šiuo tikslu tvarkomi Privatumo politikos 5.2.1 – 5.2.3 punktuose nurodyti Asmens duomenys atsižvelgiant į tai, jog tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti Sutartį;

5.3.3.    turint atskirą Jūsų sutikimą, vykdyti tiesioginę rinkodarą bei Jūsų nurodytais kontaktais siųsti specialiai Jums pritaikytą komercinę/reklaminę informaciją, įskaitant naujienlaiškius. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi Privatumo politikos 5.2.1, 5.2.2 bei 5.2.4 punktuose nurodyti Asmens duomenys (priklausomai nuo to, kokius Asmens duomenis pateikiate ir duodate sutikimą dėl jų tvarkymo šiuo tikslu);

5.3.4.    tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y. pritaikant, įvertinant ir tobulinant i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą;

5.3.5.    nagrinėjant skundus, įskaitant susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei tokių būtų;

5.3.6.    užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos bei užkertant kelią, aptinkant ir tiriant galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje;

5.3.7.    teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą Jums, kitais šioje Privatumo politikoje ar Tinklapyje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

5.4.    Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 5.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad 50style galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.

5.5.    50style saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus, tačiau, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, 50style neturi tiesioginės prieigos prie tokių duomenų. Būdami Klientais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus 50style, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (kai kurie patarimai dėl saugaus Tinklapio naudojimo pateikti Privatumo politikos §11 skyriuje).

§6. TIESIOGINĖ RINKODARA IR PROFILIAVIMAS 

6.1.    Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas ar kitu būdu (pvz., per taip vadinamąjį „check-box“ langelį“), Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu siūsime Jums specialiai pritaikytą 50style komercinę / reklaminę informaciją – informaciją apie Tinklapį, 50style teikiamas paslaugas, Prekes, vykstančias akcijas, naujienas ir kita. Turėdami Jūsų sutikimą, tokią informaciją (pvz., naujienlaiškiais) Jums siųsime SMS pranešimais ir (ar) Jūsų elektroninio pašto adresu, priklausomai nuo to, kokius kontaktinius duomenis esate pateikę 50style. Jūsų sutikimas, duotas tam, kad galėtume tokią informaciją siųsti Jums, yra savanoriškas ir nėra būtinas Prekių užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytą komercinę / reklaminę informaciją iš 50style  arba tuo atveju, jei Jūs nuspręsite atsisakyti gauti tokią informaciją, Jūs galite bet kuriuo metu pateikti mums atitinkamą prašymą elektroniniu paštu info@50style.lt ar naudodamiesi kitais Tinklapio nustatymais (jeigu taikoma), taip pat duoti/atšaukti atitinkamą sutikimą naudojantis Paskyros funkcionalumais.

6.2.    Siekiant pateikti Jums specialiai pritaikytą 50style komercinę / reklaminę informacija, naudojame profiliavimą, t. y. naudojame Jūsų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis tam, kad įvertintume Jūsų poreikius bei interesais, ir pateiktume Jums asmeninius pasiūlymus. Mūsų atliekami veiksmai neturi jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

6.3.    Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš 50style administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, 50style teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti 50style siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio           naudojimu.

6.4.    Pasibaigus Privatumo politikos 8.9 punkte numatytam Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais terminui arba Jums atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis šiuo tikslu, 50style dar tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kurie buvo pateikti ir tvarkomi šiuo tikslu, tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga siekiant tinkamai išnagrinėti Jūsų skundus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei tokių būtų (Privatumo politikos 5.3.5 punktas).

§7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

7.1.    50style turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, 50style politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

7.2.    informuojame, jog esant teisėtam pagrindui, 50style turi teisę teikti Jūsų Asmeninę informaciją:

7.2.1.    50style partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos 50style, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų. Pavyzdžiui, 50style partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento užsisakytas paslaugas, taip pat 50style partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas paslaugas, padedančias 50style plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje;

7.2.2.    kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmeninę informaciją (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

7.2.3.    struktūriniams 50style padaliniams ar susijusioms įmonėms;

7.2.4.    kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei 50style susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei 50style įsigytų kitą juridinį asmenį ar 50style įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.

7.3.    Šio Privatumo politikos skyriaus 7.2 punkte nurodytais atvejais, 50style perduos minimalų Jūsų Asmeninės informacijos kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), 50style tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos, neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Sutarties vykdymui, Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba 50style bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.

§8. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMU TINKLAPYJE

8.1.    Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.

8.2.    Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į 50style elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu info@50style.lt, arba paštu, siųsdami jį adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

8.3.    Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@50style.lt.

8.4.    Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma priešingai. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

8.5.    Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmenine informacija, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti 50style (50style kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos 13.2 punkte) ir pakeisti savo slaptažodį, kuris naudojamas prisijungimui prie Paskyros.

8.6.    Šios Privatumo politikos 8.2 punkte nurodytais atvejais 50style nekeis Jūsų Asmeninės informacijos rankiniu būdu. Todėl Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmeninę informaciją, jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli.

8.7.    Jeigu Jūs nepageidaujate, kad 50style tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją, apie tokį atsisakymą galite pranešti bet kuriuo metu pateikdami prašymą 50style el. laišką adresu:,info@50style.lt . Gavus tokį atsisakymą, išskyrus atsisakymą, kad 50style tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs neteksite Kliento statuso ir nebegalėsite naudotis Tinklapiu Kliento statusu.

8.8.    50style turi teisę saugoti Jūsų Asmeninę informaciją iki Paskyros panaikinimo, vadovaujantis Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Jūsų Paskyra panaikinama ir Jūsų Asmeninė informacija ištrinama, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus Jūsų Paskyrą, Jūs neteksite prieigos prie savo duomenų, esančių Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip.

8.9.    Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmeninės informacijos rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmeninė informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros arba paskutinio Jūsų Prekių įsigijimo Tinklapyje, kai perkate Prekes neprisijungęs prie Paskyros, arba sutikimo davimo momento (kai Asmeninė informacija tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais), išskyrus Privatumo politikos 6.4 punkte numatytą atvejį.

8.10.    Neapsiribojant aukščiau nurodytomis nuostatomis, 50style visais atvejais išsaugo Asmeninę informaciją apie Klientus, kurie buvo pašalinti dėl taikytinų teisės aktų ar Taisyklių pažeidimo.

8.11.    Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Jūs turite visas teisės aktuose numatytas teises, susijusias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant teisę prašyti, kad 50style Jums pateiktų visą teisės aktuose numatytą informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos tvarko 50style, taip pat turite teisę prašyti ištaisyti (pakeisti, papildyti, atnaujinti) arba ištrinti tokius duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Klientai taip pat turi teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui bei atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais bei profiliavimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@50style.lt.. Šiuo taip pat informuojame, jog Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei manote, jog Jūsų teisės aktuose numatytos teisės yra pažeistos.

§9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1.    50style, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, 50style įgyvendina apsaugos ir organizacinės priemones atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmei. 50style naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

9.2.    Visi prisijungimai, susiję su Kliento mokėjimo vykdymu, Klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama svetaine.

9.3.    Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad 50style naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, 50style negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, 50style įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Klientai privalo neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės tokius duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį, prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims naudotis Jūsų Paskyrą, prašome, po pasinaudojimo savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.

9.4.    Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

§10. SLAPUKŲ POLITIKA

10.1.    Tinklapyje naudojami Slapukai. 50style Slapukus naudoja šiais tikslais:

10.1.1.    taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui, Jūsų nustatymų atsiminimui ir t. t.);

10.1.2.    reklamai ir tiesioginei rinkodarai;

10.1.3.    statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

10.1.4.    Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs galite neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

10.2.    Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

10.2.1.    laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje;

10.2.2.    nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

10.3.    Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate 50style į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

10.4.    Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

10.5.    Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.6.    Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kokie Slapukai naudojami Tinklapyje:

Naudojami slapukai: 
Tikslas 
ad.360yield.com 
Naudojami Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
ad.adserver01.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
ad.yieldmanager.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adnxs.com
Naudojama Google DoubleClick sistemos, anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adschoom.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
atemda.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
creativecdn.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
doubleclick.net
Naudojama Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Sklep-50style.com
Slapukai naudojami Google Analytics ir Piwik Analytics sistemos, leidžiančios atlikti anoniminę (identifikuojama slapyvardžiais) vartotojo srauto ir elgesio statistiką elektroninėje parduotuvėje.
Sklep-50style.com
Naudojama vidinei parduotuvės statistikai tvarkyti ir anoniminių statistinių profilių valdymui.
Sklep-50style.com
Slapukas atsakingas už taip vadinamąją vartotojo „sesiją“ (aktyvų prisijungimą, pirkinių krepšelio turinį).
Sklep-50style.com
Slapukas atsakingas už naujienlaiškio užsakymo priminimo rodymą.
Google.com
Slapukas susijęs su Google paslaugomis – atsakingas už ryšį su jais (įskaitant aktyvų prisijungimą Google+ paslaugoje).
Ih.adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
invitemedia.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
netaffiliation.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
openx.net
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
pixel.rubiconproject.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Yahoo.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Flash
Išoriniai Adobe Flash Player slapukai, leidžiantys išsaugoti Jūsų nustatymus šioje paslaugoje.
Facebook
Slapukai leidžiantys integruoti parduotuvės puslapį su Facebook paslaugomis (naudojimąsi tokiais mygtukais kaip „patinka“, draugų taip pat mėgstančių šį puslapį Facebooke rodymas, ir t.t.).
Išsamesnę informaciją galima rasti puslapyje:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Quarticon 
Slapukai leidžiantys geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų
pageidavimus.


10.7.    Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir 50style partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių 50style nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus 50style negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo 50style partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių 50style nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų 50style partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

§11. TRETIEJI ASMENYS

11.1.    Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame Mes iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmeninę informaciją kitiems asmenims, nesvarbu ar jie būtų Klientai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

11.1.    Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio 50style nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

11.1.    50style nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų, todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. 50style neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, įskaitant ir bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.

11.1.    50style nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Klientus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

§12. PRAKTINIAI PATARIMAI NAUDOJANTIS TINKLAPIU

12.1.    Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Kliento informacijos ar duomenų. Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik Klientui, 50style ir 50style partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako 50style. 50style garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs skelbimų, pasiūlymų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu, kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, 50style niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, turinčių teisę gauti iš 50style tokią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas visada turėtų būti atsargus ir neatskleisti savo duomenų ir informacijos, visų pirma, duomenų leidžiančių prisijungti prie Paskyros. Jūs galite teikti 50style pasiūlymus dėl duomenų ir informacijos apsaugos. Visus pasiūlymus prašome siųsti per kontaktinę formą arba paštu, laišką siunčiant adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

§13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1.    Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

13.2.    Jeigu norite informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių, įskaitant šios Privatumo politikos, aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais 50style klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: 50style „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@50style.lt

arba

Telefonu: +370 5 2143035 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, išskyrus pateiktus šios Privatumo politikos 8.11 punkte nurodytais atvejais, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. Į Jūsų paklausimus bei prašymus, pateiktus šios Privatumo politikos 8.11 punkte nurodytais atvejais, atsakysime ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį.

Grįžti

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku