Norėdami  atsisiųsti Privatumo Politiką taisykles spauskite šią nuorodąAktuali redakcija. Galioja nuo 2018 m. gegužės 10 d.

PRIVATUMO POLITIKA

§1. ĮŽANGA

1.1.     Bendrovė UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ (šiame  dokumente dar vadinama „50style“) gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų  „Lankytojais“ arba „Klientais“) privatumą, todėl renka,  saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmeninę informaciją, (kaip jie apibrėžti  šiame dokumente), kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi 50style valdoma elektronine prekybos (komercijos)  sistema 50STYLE, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu 50style.lt (šiame  dokumente dar vadinamos „Tinklapiu“), tik taip, kaip tai aprašyta šioje  privatumo politikoje (toliau – Privatumopolitika).

1.2.     50style užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio  priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

1.3.     Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.

1.4.     50style yra asmens duomenų valdytojas. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas,  50style turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje ir kituose  Taisyklių dokumentuose numatyta tvarka.

§2. SĄVOKOS

2.1.     Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai yra apibrėžtos Tinklapio  naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose  Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente, įskaitant jo preambulę, didžiąja raide  rašomoms sąvokoms suteikiama toliau nurodyta reikšmė:

2.2.    Asmens duomenys – Asmeninė informacija apie  Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri  informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);  fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima  nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo  vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės,  genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.3.    Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos,  siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje.

§3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.    Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo  politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje  nustatyta tvarka.

3.2.    Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas  jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis  paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo  politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet  kokiu kitu Tinklapio turiniu.

3.3.    Jūsų Asmeninė informacija gali būti 50style tvarkoma ne tik toje valstybėje, kurioje ji buvo  renkama, bet ir kitose valstybėse. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Asmeninė informacija, o taip pat bet  kokia kita 50style surinkta su Klientu susijusi informacija gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir  bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Tinklapiu Klientas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos  perdavimu už Kliento šalies ribų.

3.4.    50style pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti,  papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo  susijusią informaciją. Privatumo politika keičiama Taisyklėse nustatyta tvarka.

§4. ANONIMIŠKUMAS IR AUTOMATINIS ANONIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS

4.1.    Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis  taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali  naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie nėra prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis  anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie  reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros,  pateikti Prekių užsakymą ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai nerenka jokių duomenų apie  Jus, išskyrus tuos, kurie gali būti renkami taip, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 5.2.6 ir 5.2.7  punktuose, arba yra Slapukų rinkmenose (išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama  Privatumo politikos §10 dalyje).

§5. DUOMENŲ SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS. TVARKYMO TIKSLAI

5.1.    Kiekvieną kartą, kai Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros,  lankosi Tinklapyje, 50style serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą, t. y.  Anoniminę informaciją, išvardintą Privatumo politikos 4.1 punkte. Atliekant šią procedūrą, nepaisant  Lankytojo ir (ar) Kliento, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, veiksmų, nurodyta Anoniminė informacija yra  automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinta. Ši  Anoniminė informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie  savo Paskyros, galėtų naudotis Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir  stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti Tinklapio  ir kartu 50style veiklą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas  Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei  kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

5.2.    Klientui susikuriant Paskyrą ar prisijungus prie savo Paskyros, taip pat įsigyjant Prekes, 50style  renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia  Asmeninė informacija apie Jus (konkretūs konkrečiu tikslu tvarkomi Asmens duomenys gali priklausyti nuo to, kokius  duomenis savanoriškai pateikiate Tinklapyje):

5.2.1.    IP adresas, vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, bet  kokia kita informacija, savanoriškai pateikiama Jūsų Paskyroje ar susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje  įskaitant pasirinkimą gauti 50style reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos §6  skyriuje;

5.2.2.    telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas) ir/arba Prekių  pristatymo adresas, informacija apie atstovaujamą juridinį asmenį (jei taikoma), Prekių pirkimo istorija ir su tuo  susijusi informacija, Prekių kainos grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai (tik iš tų  Klientų, kurie grąžina Prekes);

5.2.3.    kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas  Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs  pateikiate įsigydami Prekes;

5.2.4.    lytis, gimimo data;

5.2.5.    papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai  aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į 50style);

5.2.6.    Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių  renkamą informaciją, prisijungimo žurnalus (angl. „Logs“). Informacija, esanti prisijungimo  žurnaluose, be kita ko, gali saugoti:

5.2.6.1.    IP adresą;

5.2.6.2.    prisijungimo platformą ir interneto naršyklę;

5.2.6.3.    interneto paslaugų tiekėją; ir

5.2.6.4.    puslapio adresą, iš kurio Klientas, kuris nėra prisijungęs  prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį.

5.2.7.    Kai kurios Tinklapio subkategorijos ir kitos ryšio su Klientu  priemonės gali apimti taip vadinamus „Web Beacons“. Web Beacons naudojami 50style reklamos efektyvumo  įvertinimui. Šie duomenys nebus susieti su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys bus  archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir globalaus Tinklapio Lankytojų ir (ar) Klientų judėjimo  įvertinimui. Web Beacons leidžia rinkti tokią informaciją kaip:

5.2.7.1.    IP adresas;

5.2.7.2.    URL puslapio numeris;

5.2.7.3.    Tinklapio krovimosi laikas;

5.2.7.4.    naršyklės rūšis; ir

5.2.7.5.    informacija esanti Slapukuose.

5.3.    Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos,  atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios,  veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Atitinkamai, 50style turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją tvarkyti  šiais tikslais:

5.3.1.    Klientų Tinklapyje atpažinimo ir Klientų Paskyros administravimo  tikslais tvarkyti Asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5.2.1 punkte, kai Jūs duodate sutikimą tvarkyti  savo Asmens duomenis šiuo tikslu;

5.3.2.    Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais, įskaitant vykdyti Prekių  užsakymus, parduoti ir pristatyti Prekes Klientui, saugoti ir ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus bei  vykdyti kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus. Šiuo tikslu tvarkomi Privatumo politikos 5.2.1  – 5.2.3 punktuose nurodyti Asmens duomenys atsižvelgiant į tai, jog tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant  įvykdyti Sutartį;

5.3.3.    turint atskirą Jūsų sutikimą, vykdyti tiesioginę rinkodarą bei Jūsų  nurodytais kontaktais siųsti specialiai Jums pritaikytą komercinę/reklaminę informaciją, įskaitant  naujienlaiškius. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi Privatumo politikos 5.2.1, 5.2.2 bei 5.2.4 punktuose  nurodyti Asmens duomenys (priklausomai nuo to, kokius Asmens duomenis pateikiate ir duodate sutikimą dėl jų  tvarkymo šiuo tikslu);

5.3.4.    tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y.  pritaikant, įvertinant ir tobulinant i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio  priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą;

5.3.5.    nagrinėjant skundus, įskaitant susijusius su Jūsų Asmens duomenų  tvarkymu, jei tokių būtų;

5.3.6.    užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos  bei užkertant kelią, aptinkant ir tiriant galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje;

5.3.7.    teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą Jums, kitais  šioje Privatumo politikoje ar Tinklapyje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi  konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

5.4.    Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 5.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją  apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis  Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad 50style galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.

5.5.    50style saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus, tačiau, siekiant užtikrinti Jūsų  duomenų saugumą, 50style neturi tiesioginės prieigos prie tokių duomenų. Būdami Klientais, visą informaciją apie  Prekių užsakymus, pateiktus 50style, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje  įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote  saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (kai kurie patarimai dėl  saugaus Tinklapio naudojimo pateikti Privatumo politikos §11 skyriuje).

§6. TIESIOGINĖ RINKODARA IR PROFILIAVIMAS 

6.1.    Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas ar kitu būdu (pvz., per taip  vadinamąjį „check-box“ langelį“), Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir  (ar) telefono numeriu siūsime Jums specialiai pritaikytą 50style komercinę / reklaminę informaciją –  informaciją apie Tinklapį, 50style teikiamas paslaugas, Prekes, vykstančias akcijas, naujienas ir kita. Turėdami  Jūsų sutikimą, tokią informaciją (pvz., naujienlaiškiais) Jums siųsime SMS pranešimais ir (ar) Jūsų  elektroninio pašto adresu, priklausomai nuo to, kokius kontaktinius duomenis esate pateikę 50style. Jūsų  sutikimas, duotas tam, kad galėtume tokią informaciją siųsti Jums, yra savanoriškas ir nėra būtinas Prekių  užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet  vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytą komercinę / reklaminę informaciją iš  50style  arba tuo atveju, jei Jūs nuspręsite atsisakyti gauti tokią informaciją, Jūs galite bet kuriuo metu  pateikti mums atitinkamą prašymą elektroniniu paštu info@50style.lt ar  naudodamiesi kitais Tinklapio nustatymais (jeigu taikoma), taip pat duoti/atšaukti atitinkamą sutikimą  naudojantis Paskyros funkcionalumais.

6.2.    Siekiant pateikti Jums specialiai pritaikytą 50style komercinę / reklaminę informacija, naudojame  profiliavimą, t. y. naudojame Jūsų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis tam, kad įvertintume  Jūsų poreikius bei interesais, ir pateiktume Jums asmeninius pasiūlymus. Mūsų atliekami veiksmai neturi jums jokio  teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

6.3.    Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš 50style administracinės informacijos,  susijusios su Prekių įsigijimu, 50style teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus  atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti 50style siunčiamų pranešimų, kuriuose  pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio            naudojimu.

6.4.    Pasibaigus Privatumo politikos 8.9 punkte numatytam Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros  tikslais terminui arba Jums atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis šiuo tikslu, 50style dar  tvarkys Jūsų Asmens duomenis, kurie buvo pateikti ir tvarkomi šiuo tikslu, tik tiek ir tik tokia apimtimi,  kiek tai reikalinga siekiant tinkamai išnagrinėti Jūsų skundus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu,  jei tokių būtų (Privatumo politikos 5.3.5 punktas).

§7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

7.1.    50style turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus  teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, 50style  politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų  teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

7.2.    informuojame, jog esant teisėtam pagrindui, 50style turi teisę teikti Jūsų Asmeninę informaciją:

7.2.1.    50style partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos 50style,  vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų  paslaugų. Pavyzdžiui, 50style partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento  užsisakytas paslaugas, taip pat 50style partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas  paslaugas, padedančias 50style plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje;

7.2.2.    kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą  prašymą pateikti Jūsų Asmeninę informaciją (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai  pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

7.2.3.    struktūriniams 50style padaliniams ar susijusioms įmonėms;

7.2.4.    kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei 50style susijungtų su kitu  juridiniu asmeniu, jei 50style įsigytų kitą juridinį asmenį ar 50style įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais  atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.

7.3.    Šio Privatumo politikos skyriaus 7.2 punkte nurodytais atvejais, 50style perduos minimalų  Jūsų Asmeninės informacijos kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo  (išankstinio ar atskiro), 50style tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos,  neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Sutarties vykdymui, Privatumo  politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba 50style bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.

§8. KLIENTŲTEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ  ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMU TINKLAPYJE

8.1.    Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus  paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.

8.2.    Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo  registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti  šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į 50style  elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu info@50style.lt, arba  paštu, siųsdami jį adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

8.3.    Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite  unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę  prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo  prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el.  pašto adresu: info@50style.lt.

8.4.    Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs  būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma  priešingai. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai  naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems  asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

8.5.    Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmenine  informacija, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog  Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti 50style  (50style kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos 13.2 punkte) ir pakeisti savo slaptažodį, kuris  naudojamas prisijungimui prie Paskyros.

8.6.    Šios Privatumo politikos 8.2 punkte nurodytais atvejais 50style nekeis Jūsų Asmeninės  informacijos rankiniu būdu. Todėl Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmeninę informaciją,  jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli.

8.7.    Jeigu Jūs nepageidaujate, kad 50style tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją, apie tokį atsisakymą  galite pranešti bet kuriuo metu pateikdami prašymą 50style el. laišką adresu:,info@50style.lt .  Gavus tokį atsisakymą, išskyrus atsisakymą, kad 50style tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją tiesioginės  rinkodaros tikslais, Jūs neteksite Kliento statuso ir nebegalėsite naudotis Tinklapiu Kliento statusu.

8.8.    50style turi teisę saugoti Jūsų Asmeninę informaciją iki Paskyros panaikinimo, vadovaujantis  Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Jūsų Paskyra panaikinama ir Jūsų Asmeninė informacija  ištrinama, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus Jūsų Paskyrą, Jūs  neteksite prieigos prie savo duomenų, esančių Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip.

8.9.    Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmeninės informacijos rinkimo  tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmeninė informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus po paskutinio Jūsų  prisijungimo prie Paskyros arba paskutinio Jūsų Prekių įsigijimo Tinklapyje, kai perkate Prekes neprisijungęs prie  Paskyros, arba sutikimo davimo momento (kai Asmeninė informacija tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais),  išskyrus Privatumo politikos 6.4 punkte numatytą atvejį.

8.10.    Neapsiribojant aukščiau nurodytomis nuostatomis, 50style visais atvejais išsaugo  Asmeninę informaciją apie Klientus, kurie buvo pašalinti dėl taikytinų teisės aktų ar Taisyklių pažeidimo.

8.11.    Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Jūs turite visas teisės aktuose numatytas teises, susijusias su Jūsų  Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant teisę prašyti, kad 50style Jums pateiktų visą teisės aktuose numatytą  informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos tvarko 50style, taip pat turite teisę prašyti  ištaisyti (pakeisti, papildyti, atnaujinti) arba ištrinti tokius duomenis, arba apriboti tokių  duomenų tvarkymą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Klientai taip pat turi teisę prieštarauti Asmens  duomenų tvarkymui bei atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant tiesioginės rinkodaros  tikslais bei profiliavimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo  teisėtumui, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis,  prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@50style.lt..  Šiuo taip pat informuojame, jog Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei  manote, jog Jūsų teisės aktuose numatytos teisės yra pažeistos.

§9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1.    50style, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą.  Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, 50style įgyvendina apsaugos ir organizacinės  priemones atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmei. 50style naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir  procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) nuo  netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

9.2.    Visi prisijungimai, susiję su Kliento mokėjimo vykdymu, Klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų  ryšį su naudojama svetaine.

9.3.    Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad 50style naudoja aukščiau  nurodytas pagrįstas priemones, 50style negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo,  kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, 50style įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs  nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Klientai privalo neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio  tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės tokius duomenis – vartotojo vardą ir  slaptažodį, prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims  naudotis Jūsų Paskyrą, prašome, po pasinaudojimo savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.

9.4.    Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką,  jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį,  naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

§10. SLAPUKŲ POLITIKA

10.1.    Tinklapyje naudojami Slapukai. 50style Slapukus naudoja šiais tikslais:

10.1.1.    taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui  (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui, Jūsų nustatymų atsiminimui ir t. t.);

10.1.2.    reklamai ir tiesioginei rinkodarai;

10.1.3.    statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

10.1.4.    Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“)  sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių  analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate  Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į  Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų  naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu  ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to  reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google  nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo  naršyklės programinėje įrangoje, Jūs galite neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį  į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs  sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google  aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

10.2.    Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

10.2.1.    laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote  savo naršyklėje;

10.2.2.    nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose  saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai  pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

10.3.    Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate 50style į Jūsų galinį  įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

10.4.    Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų  naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus  naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

10.5.    Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.6.    Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kokie Slapukai naudojami Tinklapyje:

Naudojami slapukai: 
Tikslas 
ad.360yield.com 
Naudojami Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant  iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
ad.adserver01.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
ad.yieldmanager.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
adnxs.com
Naudojama Google DoubleClick sistemos, anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant  iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
adschoom.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
atemda.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
creativecdn.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
doubleclick.net
Naudojama Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant  iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Sklep-50style.com
Slapukai naudojami Google Analytics ir Piwik Analytics sistemos, leidžiančios atlikti  anoniminę (identifikuojama slapyvardžiais) vartotojo srauto ir elgesio statistiką elektroninėje  parduotuvėje.
Sklep-50style.com
Naudojama vidinei parduotuvės statistikai tvarkyti ir anoniminių statistinių profilių  valdymui.
Sklep-50style.com
Slapukas atsakingas už taip vadinamąją vartotojo „sesiją“ (aktyvų prisijungimą,  pirkinių krepšelio turinį).
Sklep-50style.com
Slapukas atsakingas už naujienlaiškio užsakymo priminimo rodymą.
Google.com
Slapukas susijęs su Google paslaugomis – atsakingas už ryšį su jais (įskaitant  aktyvų prisijungimą Google+ paslaugoje).
Ih.adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
invitemedia.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
netaffiliation.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
openx.net
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
pixel.rubiconproject.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
Yahoo.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti  rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo  statistinei analizei.
Flash
Išoriniai Adobe Flash Player slapukai, leidžiantys išsaugoti Jūsų nustatymus  šioje paslaugoje.
Facebook
Slapukai leidžiantys integruoti parduotuvės puslapį su Facebook paslaugomis (naudojimąsi  tokiais mygtukais kaip „patinka“, draugų taip pat mėgstančių šį puslapį Facebooke  rodymas, ir t.t.).
Išsamesnę informaciją galima rasti puslapyje:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Quarticon 
Slapukai leidžiantys geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų
pageidavimus.


10.7.    Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir 50style partneriai ar kiti tretieji  asmenys, kurių 50style nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus 50style negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami,  kad be Jūsų sutikimo 50style partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių 50style nekontroliuoja, naudoja Slapukus,  turėtumėte kreiptis į konkretų 50style partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

§11. TRETIEJI ASMENYS

11.1.    Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią  renkame Mes iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs  per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmeninę informaciją kitiems asmenims, nesvarbu  ar jie būtų Klientai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos  kitokios taisyklės.

11.1.    Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio 50style  nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis  rekomenduojame susipažinti.

11.1.    50style nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų  asmenų, todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai  jos yra Jums taikomos. 50style neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai  Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant  nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, įskaitant ir  bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite  išeiti už Tinklapio ribų.

11.1.    50style nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Klientus, išskyrus  Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių  arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

§12. PRAKTINIAI PATARIMAI NAUDOJANTIS TINKLAPIU

12.1.    Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos  atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai  asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Kliento informacijos ar duomenų. Kliento nurodyti duomenis ir  informacija yra žinoma tik Klientui, 50style ir 50style partneriams, kurie privalo išlaikyti šių  duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako 50style. 50style garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs  skelbimų, pasiūlymų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu,  kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, 50style niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir  informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais,  turinčių teisę gauti iš 50style tokią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau,  Klientas visada turėtų būti atsargus ir neatskleisti savo duomenų ir informacijos, visų pirma, duomenų leidžiančių  prisijungti prie Paskyros. Jūs galite teikti 50style pasiūlymus dėl duomenų ir informacijos apsaugos. Visus  pasiūlymus prašome siųsti per kontaktinę formą arba paštu, laišką siunčiant adresu, nurodytu  Privatumo politikos 13.2 punkte.

§13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1.    Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio  naudojimo tvarkoje.

13.2.    Jeigu norite informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, Jums reikia pagalbos ar turite  kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių, įskaitant šios Privatumo politikos, aiškinimo  ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais 50style klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: 50style „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@50style.lt

arba

Telefonu: +370 5 2078502 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, išskyrus pateiktus šios Privatumo politikos 8.11  punkte nurodytais atvejais, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. Į Jūsų paklausimus bei  prašymus, pateiktus šios Privatumo politikos 8.11 punkte nurodytais atvejais, atsakysime ne vėliau  kaip per 1 (vieną) mėnesį.

Grįžti