Aktuali redakcija. Galioja nuo 2018 m. balandžio 10 d.

TINKLAPIO 50STYLE.LT NAUDOJIMO TVARKA

§1.  ĮŽANGA

1.1. Sveiki apsilankę elektroninės parduotuvės 50STYLE.LT interneto Tinklapyje, kuriame galima užsisakyti bei elektroniniu būdu įsigyti siūlomų Prekių. Tinklapis yra internetinė prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo sistema  (platforma),  pasiekiama  interneto  adresu  www.50style.lt,  kurią  administruoja  UAB  „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Mums, o taip pat kiekvienam Klientui yra privaloma Tinklapio naudojimo tvarka ir kiti Taisyklių dokumentai.

Dėl to, siekdami užtikrinti Jūsų ir 50 style teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi Tinklapiu bei užsakydami ir pirkdami prekes 50 style elektroninėje parduotuvėje, prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytą Tinklapio naudojimo tvarką bei visus Taisyklių dokumentus. Primename, jog norėdami naudotis Tinklapiu bei jame pasiekiama elektronine  prekių  užsakymo  ir  pirkimo-pardavimo  platforma,  Jūs  privalote  ne  tik  perskaityti  toliau nurodytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių. Naršydami Tinklapyje ir (ar) užregistruodami   Paskyrą   Jūs   pareiškiate   ir   patvirtinate,   kad   įdėmiai   perskaitėte   visus   Taisyklių dokumentus,  įskaitant  ir  šią  Tinklapio  naudojimo  tvarką,  supratote  jų  turinį,  taip  pat  be  jokių  išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

§2.  SĄVOKOS

2.1.Įžangoje  bei  toliau  šioje  Tinklapio  naudojimo  tvarkoje  ir  kituose  Taisyklių  dokumentuose  nurodytos sąvokos ir posakiai, kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek iš didžiųjų, tiek ir iš mažųjų raidžių), turės žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nenurodyta kitaip:

2.1.1.    Anoniminė   informacija   –   informacija,   kuri   nėra   siejama   su   Jūsų   Asmenine   informacija; Anoniminė informacija neleidžia identifikuoti konkrečių asmenų ir yra renkama automatiniu būdu arba  sudaroma  pasinaudojant  Asmenine  informacija,  bet  neįtraukiant  duomenų  (įskaitant  tokių kaip Jūsų vardas ar pavardė), kuriais remiantis būtų galima Jus identifikuoti;

2.1.2.    Asmeninė  informacija  –  visa  ir  bet  kuri  informacija  apie  Lankytoją  ar  Klientą,  kuri  leidžia  jį

identifikuoti,  įskaitant  vardas,  pavardė,  lytis,  adresas,  elektroninio  pašto  adresas  ar  telefono numeris, taip pat kita su tuo susijusi nevieša informacija;

2.1.3.    Intelektinės nuosavybės teisės – visos esamos ir (ar) būsimos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine  reputacija,  ar  kitos  intelektinės  nuosavybės  teisės,  kurios  dabar  egzistuoja  ar  atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje.

2.1.4.    „Jūs“, arba „Jus“, arba „Jūsų“ reiškia bet kurį asmenį, esantį Klientu, Lankytoju arba Pirkėju.

2.1.5.    „50 style“  arba  „mes“,  arba  „mus“,  arba  „mūsų“  reiškia  bendrovę  UAB  „Marketing  Investment Group  Lietuva“,  juridinio  asmens  kodas  304124767,  PVM  mokėtojo  kodas  LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.1.6.    Kurjeris – profesionalus pašto siuntų pristatymo operatorius, pagal Mūsų užsakymą pristatantis

Jūsų įsigytas Prekes Jūsų nurodytu adresu;

2.1.7.    Lankytojas - asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra Klientas;

2.1.8.    Klientas  –  (1)  asmuo,  kuris  naudojasi  Tinklapiu  savo  vardu,  arba  (2)  asmuo,  kuris  naudojasi Tinklapiu  juridinio  asmens  (įmonės,  bendrovės,  organizacijos  ir  pan.)  vardu;  ir  yra  susikūręs Paskyrą  arba  naudodamasis  Tinklapiu  pateikia  Prekių  užsakymą  nesusikūręs  Paskyros,  tačiau vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis nurodo paprašytą Asmeninę informaciją;

2.1.9.    Vartotojas  –  Klientas,  kuris  yra  fizinis  asmuo,  sudaręs  Sutartį  vartojimo  tikslais,  t.  y.  tikslais,

nesusijusiais su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;
2.1.10.  Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri Taisyklių nustatyta tvarka sukurta Tinklapyje Prekei(- ėms)  įsigyti.  Paskyrą  Klientas  atidaro  (susikuria)  naudodamas  Tinklapio  priemones.  50 style, vadovaudamasis   Taisyklėse   nustatyta   tvarka,   registruoja   Klientų   atidarytas   (susikurtas) Paskyras. Prie savo Paskyros Klientas prisijungia naudodamas prisijungimo vardą (elektroninio pašto  adresą)  ir  slaptažodį  (simbolių  seką,  leidžiančią  identifikuoti  ir  patikrinti  Kliento  tapatybę Tinklapyje). Naudodamasis Paskyra, be kita ko, Klientas teikia Prekių užsakymus 50 style, 50 style ir Klientas sudaro Prekių įsigijimo sandorius bei juos vykdo.

2.1.11.  Prekės  –  visos  ir  bet  kurios  Tinklapyje  siūlomos  įsigyti  Prekės,  kurias  Klientas  gali  įsigyti

pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

2.1.12.  Prekių  užsakymas  –  Kliento  paraiška,  teikiama  50 style,  kuria  Klientas  siekia  įsigyti  Tinklapyje siūlomas Prekes. Klientas, teikdamas tokią paraišką, siekia su 50 style sudaryti Prekių užsakyme nurodytos Prekės pirkimo-pardavimo sutartį (Sutartį).

2.1.13.  Pirkėjas  –  bet  kuris  Klientas,  kuris  užsako  ir  perka  Prekes  Tinklapyje,  pateikdamas  Prekių

užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

2.1.14.  Prekių  pirkimo-pardavimo  taisyklės  -  Tinklapyje  pateiktos  taisyklės  ir  reikalavimai,  kurie nustato  Pirkėjo  ir  50 style  tarpusavio  teises  bei  pareigas,  Prekių  įsigijimo  ir  apmokėjimo  tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus;

2.1.15.  Privatumo politika – Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu   susijusios   informacijos   (įskaitant   informaciją   apie   Klientus,   taip   pat   Asmeninę informaciją) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką;

2.1.16.  PVM – pridėtinės vertės mokestis;

2.1.17.  Sąskaita faktūra – priklausomai nuo teisinių reikalavimų, taikomų sąskaitą išrašiusiam asmeniui, PVM sąskaita faktūra arba ne PVM sąskaita faktūra;

2.1.18.  Sutartis – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp 50 style ir Pirkėjo pagal Tinklapyje  ir

(ar) Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse pateiktas Prekių pirkimo-pardavimo nuorodas (tvarką). Sutartį  sudaro  Prekių  užsakymas,  kurį  Pirkėjas  pateikia  50 style  per  Tinklapį,  Prekių  pirkimo- pardavimo   taisyklių   ir   kitų   Tinklapyje   pateikiamų   Taisyklių   nuostatos   su   visais   vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais;

2.1.19.  „50 styleClub“ lojalumo programos taisyklės  – Tinklapyje pateikiamos taisyklės, nustatančios

bendrąsias dalyvavimo „50 styleClub“ lojalumo programoje sąlygas;

2.1.20.  Taisyklės - šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.1 punkte apibrėžtos taisyklės ir visi dokumentai, nuostatos,  įsipareigojimai,  reikalavimai  ir  (ar)  instrukcijos,  pateiktos  Tinklapyje  arba  į  kurias nukreipiama iš Tinklapio;

2.1.21.  Tinklapio  naudojimo  tvarka  –  šios  50 style  nustatytos  ir  patvirtintos  naudojimosi  Tinklapiu

taisyklės  bei  reikalavimai,  taip  pat  su  naudojimusi  Tinklapiu  susijusios   bet   kurio  asmens

(Lankytojo, Kliento ar Pirkėjo) bei 50 style teisės ir pareigos;

2.1.22.  Tinklapis – elektroninės prekybos (komercijos) sistema 50 STYLE, veikianti internetinėje erdvėje ir pasiekiama interneto adresu  www.50style.lt. Naudojant  Tinklapyje įdiegtas  priemones ir  įrankius bei  vadovaujantis  Taisyklėmis,  50 style  elektroniniu  būdu  Lankytojams  ir  Klientams  siūlo  įsigyti Prekes,  Klientai  teikia  Užsakymus,  50 style  ir  Klientai  sudaro  Prekių  įsigijimo  sandorius  ir  juos vykdo;

2.1.23.  Trečiųjų  asmenų  paslaugos  –  visos  trečiųjų  asmenų  teikiamos  paslaugos,  nuorodos  į  kurias

yra   pateiktos   Tinklapyje   arba   kuriomis   naudotis   sudaroma   galimybė   per   Tinklapį   ar   dėl naudojimosi   Tinklapiu,   įskaitant,   bet   neapsiribojant   Kurjerio   (Prekių   pristatymo)   ir   Prekių apmokėjimo paslaugas.

2.2. Šioje  Tinklapio  naudojimo  tvarkoje  ar  konkrečiame  Taisyklių  dokumente  pateiktos  nuorodos  į  skyrius, punktus,  dalis,  nuostatas,  o  taip  pat  sąlygas  yra  nuorodos  į  dokumento,  kuriame  tokios  nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą,  kai  šioje  Tinklapio  naudojimo  tvarkoje  ar  konkrečiame  Taisyklių  dokumente  naudojami  žodžiai

„įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.
2.3. Taisyklių dokumentuose didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje, yra apibrėžtos kituose Taisyklių dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir (ar) instrukcijose, prieinamose Tinklapyje.

§3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.Ši Tinklapio naudojimo tvarka yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis bei nustato Tinklapio naudojimo sąlygas  ir  reikalavimus,  taip  pat  su  naudojimusi Tinklapiu  susijusias  Jūsų  bei 50 style  teises  ir  pareigas, įskaitant:

3.1.1.    Taisyklių dokumentų taikymą;

3.1.2.    Paskyros registracijos Tinklapyje sąlygas;

3.1.3.    Tinklapyje draudžiamą veiklą ir pan.

3.2. Tinklapio naudojimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar   tokiuose   Taisyklių   dokumentuose   tai   yra   aiškiai   nurodyta,   išskyrus   kai  atitinkamame   Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.

§4.  TINKLAPIO TAISYKLIŲ DOKUMENTAI, JŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

4.1.Tinklapyje  pateikta  informacija,  taip  pat  paskelbtos  Taisyklės  apibrėžia  nuostatas  ir  sąlygas,  kuriomis vadovaudamiesi Jūs galite naudotis Tinklapiu ir įsigyti Prekes. Taisyklės apima ir jų neatskiriama sudėtine dalimi   yra   (tolesnis   išvardijimo   eiliškumas   nereiškia   prioriteto   atskiriems   Taisyklių   dokumentams suteikimo):

4.1.1.    Ši Tinklapio naudojimo tvarka;

4.1.2.    Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės;

4.1.3.    Privatumo politika; ir

4.1.4.    „50 styleClub“ lojalumo programos taisyklės.

Su visomis Taisyklėmis Jūs galite susipažinti, taip pat atsisiųsti jas „PDF“ failo formatu ir atsispausdinti

bet kuriuo metu Tinklapio adresu: https://50style.lt/

4.2. Esant  neatitikimui  tarp  Tinklapyje  pateiktos  informacijos,  įsipareigojimų,  reikalavimų  ar  instrukcijų  ir aukščiau  nurodytų  Taisyklių  dokumentų,  taikomos  aukščiau  nurodytų  Taisyklių  dokumentų  nuostatos, jeigu kituose Taisyklių dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

4.3. Atitinkamas Taisyklių dokumentas įsigalioja nuo jame nurodyto momento. Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių ar atitinkamo Taisykles sudarančio dokumento redakciją, nebent aiškiai nurodoma kitaip.

4.4. Prašome perskaityti Taisykles prieš pradedant naudotis Tinklapiu. Bet kuris asmuo, ypač Vartotojas, prieš tapdamas  Pirkėju,  turėtų  gerai  įsivertinti  Taisyklių  sąlygas  ir  reikalavimus,  taip  pat  savo  galimybes  jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas jam yra individualiai priimtinas. Be kita ko  Vartotojai  skatinami  ypač  gerai  įvertinti  ir  išanalizuoti  tai,  ar  jiems  yra  priimtinos  Prekių  pirkimo- pardavimo  taisyklės,  bei  Taisyklėse  pateikiamos  50 style  garantijos  ir  patvirtinimai  dėl  Prekių  kokybės, Mūsų atsakomybės ribojimo, Mūsų teisės vienašališkai koreguoti, keisti ar panaikinti bet kuriuos Taisyklių dokumentus  ir  (ar)  Tinklapį,  jo  turinį.  Jeigu  nesutinkate  su  visomis  ir  (ar)  bet  kuriomis  (nors  viena) Tinklapio naudojimo tvarkos  4.1 punkte išvardintų  Taisyklių  nuostatomis, sąlygomis ir (ar) reikalavimais (ypač  jeigu  Jūs  esate  Vartotojas),  Jūs  neturėtumėte  naudotis  Tinklapiu,  tapti  Klientu  ar  pirkti  Prekių, sudarant  Sutartį.  50 style  neskatina  Vartotojų  tapti  Klientais  ar  Pirkėjais,  todėl  Vartotojai  nusprendę  tapti Klientais ar Pirkėjais, jais tampa išimtinai savo iniciatyva ir patys prisiima riziką dėl to, įskaitant riziką dėl Taisyklių visų nuostatų taikymo jų atžvilgiu pasekmių.

4.5. Bet  koks  Tinklapio  naudojimas,  įskaitant  prisijungimą  prie  Tinklapio,  buvimą  prisijungusiu  Tinklapyje, naršymą   Tinklapyje,   duomenų   ir   informacijos   rinkimą   iš  Tinklapio,  reiškia   visų   Taisyklių   nuostatų pripažinimą  ir  sutikimą  su  jomis,  jei  kitaip  nėra  numatyta  atskirame  Taisyklių  dokumente.  Jeigu  Jūs neužsiregistravote  Paskyros  Tinklapyje  ir  nesutinkate  su  kuria  nors  iš  šių  ar  kitų  Taisyklių  dokumentų nuostatų  ir  sąlygų,  Jūs  privalote  nedelsiant  nustoti  naudotis  Tinklapiu  (nepaisant  Jūsų  naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki
naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, atžvilgiu, o taip pat iš jų kylančių ir su jais susijusių teisinių santykių atžvilgiu net jeigu jie atsirado po naudojimosi Tinklapiu nutraukimo).

4.6. 50 style pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti,  panaikinti)  Taisykles  ar  bet  kurią jų  dalį  ir  (ar)  bet  kurią su  tuo susijusią  informaciją  neįspėjus Jūsų iš anksto. Tačiau apie naują Taisyklių turinį ir (ar) dalies Taisyklių sąlygų pakeitimus 50 style praneš Jums  ne  mažiau  kaip  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  iki  naujų  Taisyklių  sąlygų  įsigaliojimo  dienos, savo  nuožiūra,  paskelbdamas  atitinkamus  pakeitimus  /  informaciją  Tinklapyje  arba  siųsdamas  Jums pranešimą elektroninio pašto adresu, nurodytu Jūsų Paskyroje. Pakoreguotos Taisyklės ar bet kuri jų dalis laikomos  įsigaliojusiomis  ir  taikytinomis  nuo  jų  paskelbimo  Tinklapyje  ar  pateikimo  Jums  momento (atsižvelgiant į tai, kuri iš aplinkybių įvyksta pirmiau), išskyrus, kai pakeistose Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. 50 style nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar neigiamą poveikį, kurį patyrėte Jūs ar tretysis asmuo  dėl  nežinojimo  apie  Taisyklių  pakeitimus.  Todėl  mes  skatiname  jus  periodiškai  pasitikrinti,  ar Taisyklės  nebuvo  pakeistos.  Jei  po  bet  kokių  Taisyklių  pakeitimų  Jūs  nesutiksite  su  atitinkamais pakeitimais,  Jūs  turite  teisę  bet  kuriuo  metu  nutraukti  naudojimąsi  Tinklapiu,  įskaitant  panaikinti  savo Paskyrą šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5 skyriuje nurodyta tvarka. Jei tokio Paskyros atsisakymo Jūs neįgyvendinate  per  7  (septynias)  dienas  nuo  bet  kokių  Taisyklių  pakeitimų  įsigaliojimo  dienos  ir  toliau naudojatės  Tinklapiu  ir  (ar)  savo  Paskyra  (užsakote  Prekes),  bus  laikoma,  kad  Jūs  sutinkate  su atitinkamais Taisyklių pakeitimais. Jūsų Prekių užsakymai, pateikti prieš įsigaliojant naujoms Taisyklėms ir (ar) Taisyklių sąlygoms, bus vykdomi remiantis ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo ir kurią Jūs patvirtinote Prekių užsakymo dieną.

4.7. Paskyros registracija (kaip aptarta 5 skyriuje toliau) ir kiekvieno Prekių užsakymo pateikimas (kaip aptarta Prekių  pirkimo-pardavimo  taisyklių  2  skyriuje)  reikalauja  Jūsų  patvirtinimo,  kad  susipažinote,  sutinkate, taip  pat  įsipareigojate  laikytis  Taisyklių,  įskaitant  ir  šios  Tinklapio  naudojimo  tvarkos,  nuostatų.  Jūsų sutikimas     turi     būti     išreikštas     pažymint     atitinkamame     Tinklapio     lauke     pateiktą     nuorodą

Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per

taip vadinamąjį „check-box“ langelį.

§5.  REGISTRACIJA TINKLAPYJE IR PASKYROS SUKŪRIMAS

5.1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą,

tiek nesiregistruodamas Paskyros.

5.2. Norėdami sukurti ir užregistruoti Paskyrą, vadovaudamiesi Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis bei atlikę nurodytus  veiksmus  paspauskite  nuorodą  „Užsiregistruoti“.  Paskyra  gali  būti  sukurta,  užregistruojant  ją Tinklapyje, taip pat vėliau naudojama Prekėms pirkti, atsižvelgiant į šias sąlygas:

5.2.1.    Jeigu Jūs  esate (1)  veiksnus  fizinis  asmuo,  t.  y.  asmuo,  sulaukęs  pilnametystės  (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka; arba  (2)  nepilnametis  nuo  keturiolikos  iki  aštuoniolikos  metų  amžiaus,  kuris  turi  tėvų  arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs esate emancipuotas; arba (3) juridinio asmens tinkamai įgaliotas atstovas (taikoma ir teikiant Prekių užsakymą be Paskyros registracijos);

5.2.2.    Jūs tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje

pateiktais nurodymais, įvykdėte registracijos procesą Tinklapyje bei sukūrėte Paskyrą;

5.2.3.    Jeigu   Paskyros  registracijos  metu  ir  vėliau  (kaip  pvz.,  teikdamas  informaciją  naudojimosi Tinklapiu  metu),  Jūs  sutinkate  teikti  tik  teisingą,  tikslią  ir  pilną  informaciją,  įskaitant  Asmeninę informaciją.  Tuo  atveju,  jei  naudojantis  Tinklapiu  bet  kuri  tokia  informacija  pasikeičia,  Jūs įsipareigojate tokią informaciją nedelsiant atnaujinti. Taip pat Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad ši informacija visą laiką būtų teisinga, tiksli ir išsami. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veikdamas pagal Taisykles 50 style neprivalo tikrinti Jūsų pateiktų duomenų autentiškumo ir (ar) teisingumo, taip  pat  darys  prielaidą,  kad  visa  Paskyros  informacija  yra  teisinga,  nebent  50 style  turės  rimtų priežasčių manyti kitaip.

5.2.4.    Paskyros registracijos formoje Jūs pateikėte savo Asmeninę informaciją, taip pat išreiškėte savo sutikimą  dėl  jos  tvarkymo  ir  kaupimo  taikytinų  teisės  aktų  numatytais  tikslais  ir  būdais.  Jūsų sutikimas  turi  būti  išreikštas  pažymint  atitinkamame  Tinklapio  lauke  pateiktą  nuorodą  „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t.
y.  per  taip  vadinamąjį  „check-box“  langelį.  Atkreipiame  Jūsų  dėmesį  į  tai,  kad  Asmeninės informacijos pateikimas ir  Jūsų  sutikimas su  jos  tvarkymo  ir kaupimo  sąlyga  yra  savanoriškas, tačiau būtinas Paskyros sukūrimo proceso vykdymui ir užbaigimui.

5.3.Norėdami   pateikti   Prekių   užsakymą   neregistruodami   Paskyros,   paspauskite   nuorodą   „Pirkti   be registracijos“. Norėdami pateikti Prekių užsakymą neužregistravus Paskyros, Jūs privalote:

5.3.1.    atitikti reikalavimus, nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.1 punkte;

5.3.2.    tinkamai,  vadovaudamasis  Tinklapio  naudojimo  tvarka,  Privatumo  politika  ir  kitais  Tinklapyje pateiktais nurodymais, Tinklapyje pateikti savo Asmeninę informaciją;

5.3.3.    Asmeninės  informacijos  pateikimo  metu  atlikti  veiksmus,  pateikti  sutikimus  ir  patvirtinimus,

nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.4 punkte.

5.4. Tinkamai atlikęs registracijos Tinklapyje ir  Paskyros  sukūrimo procedūrą, Jūs galite naudotis Tinklapyje prieinamais nustatymais ir galimybėmis, o taip pat vėliau keisti ir (ar) pildyti savo Asmeninę informaciją.

5.5. Tinklapio  paslaugų  teikimas  Paskyroje  yra  neterminuotas,  tačiau  Klientas  turi  teisę  savo  nuožiūra,  bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus atvejus, kai vykdoma Sutartis. Jeigu vykdoma Sutartis,  Paskyrą  leidžiama panaikinti tik  įvykdžius  Pirkėjo įsipareigojimus pagal Sutartį. Paskyros  panaikinimas  neatleidžia   nė  vienos  iš  šalių  nuo  įsipareigojimų,  atsiradusių  iki  Paskyros panaikinimo,  vykdymo.  Norėdami  pašalinti  (panaikinti)  savo  Paskyrą  iš  Tinklapio,  turite  vadovautis Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis ir (ar) susisiekti su 50 style klientų aptarnavimo skyriumi šios Tinklapio naudojimo tvarkos 13 skyriuje pateiktais kontaktais.

5.6. Jūs  privalote  valdyti,  tvarkyti  ir  kitaip  naudoti  Paskyrą  vadovaudamasis  Tinklapio  naudojimo  tvarka, kitomis Taisyklėmis, reikalavimais ir (ar) instrukcijomis.

5.7. Paskyra yra priskirta Jums ir Jūs negalite jos perduoti trečiajam asmeniui be 50 style sutikimo. Jums taip pat   yra   draudžiama   suteikti   tretiesiems   asmenims   teisę   prisijungti   prie   Paskyros   naudojant   Jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai 50 style tam aiškiai pritaria. 50 style nėra atsakingas už tai, kad Jūs perdavėte savo vartotojo vardą ar slaptažodį tretiesiems asmenims.

5.8. 50 style gerbia Tinklapio Klientų ir (ar) Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmeninę  informaciją,  pateiktą  naudojantis  Tinklapiu,  tik  taip,  kaip  aprašyta  Privatumo  politikoje  ir  (ar) taikytinuose  teisės  aktuose.  Privatumo  politika  pasiekiama  Tinklapio  adresu: https://50style.lt/privatumo-politika

5.9. Jūs  esate  atsakingas  už  visą  savo  Paskyroje  pateiktą  informaciją,  įskaitant  Asmeninę  informaciją,  jos tikslumą,  o  taip  pat  ir  už  visas  operacijas,  kurios  buvo  atliktos  panaudojant  prisijungimo  vardą  ir slaptažodį,   išskyrus   atvejus,   kai   informacija   apie   prisijungimo   vardą   ir   slaptažodį   buvo   atskleista tretiesiems  asmenims  ne  dėl  Jūsų  kaltės.  Dėl  to  Jūs  privalote  atsakingai  saugoti  savo  prisijungimo duomenis,  laikyti  juos  konfidencialius,  neatskleidžiant  tretiesiems  asmenims,  taip  pat  Jūs  įsipareigojate nesudaryti sąlygų bei dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį nuo atskleidimo  bet  kokiems  neįgaliotiems  tretiesiems  asmenims,  kad  tokie  asmenys  nesinaudotų  Jūsų Paskyra Tinklapio paslaugoms gauti ir (ar) Prekėms iš 50 style užsakyti ir (ar) įsigyti.

5.10.      Prisijungimo  prie  Paskyros  duomenys  turi  būti  apsaugoti  nuo  neleistino  atskleidimo,  pakeitimo  ar priėjimo, o tokiems atvejams atsitikus, Klientas privalo nedelsiant pranešti 50 style apie bet kokį neleistiną prisijungimo  duomenų  ar  Paskyros  naudojimą.  Nepranešus  50 style  šiame  punkte  nustatyta  tvarka,  bus laikoma,  kad  prisijungimo  duomenimis  ir  atitinkamai  Paskyra  naudojasi  Klientas.  Tokiu  atveju  už  bet kokius  trečiųjų  asmenų  veiksmus,  jei  jie  buvo  padaryti  pasinaudojant  Jūsų  prisijungimo  duomenimis,  ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, maksimalia teisės aktų leistina apimtimi kyla Jums.

5.11.     Tuo  atveju,  kai  elektroninio  pašto  adresas,  kurį  Jūs  nurodėte  Paskyros  registracijos  metu,  buvo

pakeistas, ištrintas ar pasibaigė jo galiojimo laikas, Jūs privalote apie tai pranešti 50 style.

5.12.      50 style turi teisę bet kuriuo metu įspėti Jus arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti arba  panaikinti  Jūsų  prieigą  prie  Paskyros,  jeigu  neprisijungėte  ir  (ar)  nesinaudojote  savo  Paskyra paskutinius 2 (dvejus) metus ar daugiau arba padarėte pažeidimą kaip numatyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkte.
5.13.      Tuo  atveju,  jeigu  Jūsų  Paskyra  yra  panaikinta  dėl  bet  kokios  priežasties,  Jūs  nebeturėsite  prieigos prie  savo  duomenų  ar  kitos  informacijos,  pateiktų  Tinklapyje,  nebent  Privatumo  politika  ar  Taisyklės nustatytų kitaip. Jūsų informacija gali būti ištrinta ir toliau nebesaugoma Taisyklių nustatyta tvarka.

§6.  TINKLAPYJE DRAUDŽIAMA VEIKLA

6.1.Jums neleidžiama atlikti ir Jūs sutinkate neatlikti nei vieno iš žemiau išvardintų veiksmų Tinklapyje:

6.1.1.    pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją apie save;

6.1.2.    užregistruoti  Kliento  vardą  ar  pateikti  el.  pašto  adresą,  kuris  gali  būti  vulgarus,  rasistinis, užgaulus, grasinantis, kenksmingas, įžeidžiantis, diskriminuojantis, šmeižikiškas ar nepagarbus;

6.1.3.    naudoti  Tinklapį  bet  kokiu  būdu,  kuris  galėtų  būti  kenksmingas  kitam  asmeniui,  jo  turtui  ar

teisėtiems interesams;

6.1.4.    imtis   bet   kokių   veiksmų,   kurie,   50 style   nuomone,   sukelia   ar   gali   sukelti   nepagrįstas   ar neproporcingai dideles Tinklapio infrastruktūros apkrovas;

6.1.5.    mėginti  keisti,  versti,  adaptuoti,  redaguoti,  dekompiliuoti,  ardyti  ir  (arba)  perdaryti  bet  kokias

50 style naudojamas programas, susijusias su Tinklapiu ar Prekių pardavimu Tinklapyje;

6.1.6.    sukurti daugiau nei vieną Paskyrą;

6.1.7.    bet kokiu būdu naudoti programinę įrangą:

6.1.7.1. kuri  kokiu  nors  būdu  gali  sutrikdyti  Tinklapio  veiklą  ar  pakenkti  Tinklapiui  ar  bet  kuriai programinei   įrangai,   aparatinei   programinei   įrangai,   aparatinei   įrangai,   kompiuterio sistemoms ar tinklams;

6.1.7.2. kuri paprastai apibūdinama kaip “virusai” ar “kirminai” ir (ar) kurios tikslas yra sutrikdyti Tinklapio  veiklą,  pakenkti  Tinklapiui  ar  kaip  kitaip  trukdyti  Tinklapiui  ir  (ar)  Tinklapio veikimui ar bet kokiai kitai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui;

6.1.7.3. kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir nutraukti Tinklapio ar bet  kokio  kito  internetinio  tinklapio,  programinės  ar  aparatinės  įrangos  veiklą  ar  ją sutrikdyti ar  skleisti informaciją  (pvz.  “gaudyklės”,  “priėjimo kodai”  ar  “gaudyklės  durys” prietaisai, ar “šnipinėjimo programinė įranga”, kt.); ir (ar)

6.1.7.4. kuri   yra   kenksminga   ar   kurios   turinyje   yra   kenksmingų   procedūrų,   ar   kurioje   yra paprogramės ar mechanizmai, kurie galėtų sukelti Tinklapio ir (ar) programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos, aparatinės įrangos, kompiuterio sistemų ar tinklų veiklos nutraukimą  ar  pažeisti  arba  sugadinti  Tinklapio  turinį,  programinę  įrangą,  programas, įrenginius  ar  komunikacijas  ar  kaip  nors  kitaip  trukdyti  Tinklapio,  50 style,  Klientų  ar  bet kokių trečiųjų asmenų veiklai.

6.1.8.    be raštiško  50 style  leidimo  naudoti  programinę įrangą  ar  kitas  automatines  priemones,  siekiant gauti ir (ar) surinkti informaciją Tinklapyje;

6.1.9.    pakartoti  bet  kokį  veiksmą,  nuo  kurio  susilaikyti  prašė  50 style,  nepriklausomai  nuo  to,  ar  toks

veiksmas yra aiškiai uždraustas Taisyklėmis;

6.1.10.  naudoti Tinklapį ir (ar) užregistruoti Tinklapyje Paskyrą, naudoti jau sukurtą Paskyrą, jeigu nėra tenkinama bent viena sąlyga, pateikta šios Tinklapio naudojimo tvarkos  5.2 punkte ir (ar) Jūsų naudojimasis Paskyra yra sustabdytas laikinai ar neribotam laikui;

6.1.11.  kopijuoti, keisti ar platinti turinį iš Tinklapio ar jo dalies be išankstinio raštiško 50 style leidimo;

6.1.12.  pateikti bet kokią informaciją 50 style vardu be išankstinio raštiško atitinkamo asmens sutikimo;

6.1.13.  pažeisti bet kokias Taisyklių nuostatas.

6.2.Neribojant  kitų  priemonių,  kurių  gali  imtis  50 style,  Jūs  sutinkate,  kad  bet  kuris  iš  Tinklapio  naudojimo tvarkos  6.1  punkte  nurodytų  pažeidimų  suteikia  50 style  teisę  Jus  įspėti,  apriboti,  sustabdyti  ar  nutraukti naudojimąsi Paskyra, apriboti, uždrausti Jūsų veiksmus Tinklapyje, įskaitant galimybę įsigyti Prekių, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų, kad apriboti Jūsų priėjimą prie Tinklapio.

6.3.Jūs sutinkate, kad 50 style turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Jūs taip pat įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį  50 style sprendimą. Tokiu  atveju  Jūs  privalote  nustoti  naudotis  Tinklapiu  per  savo  Paskyrą,  kitą  Paskyrą,  taip  pat  negalite
užregistruoti naujos Paskyros, jeigu 50 style nėra suteikusi atskiro leidimo atitinkamiems veiksmams. Be to, už Taisyklių ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimą Jūs galite būti patraukta (-as) atsakomybėn pagal teisės aktus ir Jums gali būti pritaikyta papildoma atsakomybė ir sankcijos.

§7.  ATSAKOMYBĖ

7.1.50 style netikrina jokios informacijos, kurią Jūs pateikiate ir nurodote Tinklapyje, 50 style taip pat neatlieka Jūsų  tapatybės  ir  duomenų  patikrinimo,  jei  kituose  Taisyklių  dokumentuose  ar  kitose  instrukcijose, pateiktose  Tinklapyje,  nenumatyta  kitaip.  Be  to,  50 style  nekontroliuoja  ir  negarantuoja  bet  kurio  Pirkėjo veiksnumo.

7.2.Mes   naudojame   pagrįstas   fizines,   elektronines   ir   procedūrines   priemones   bei   metodus   tam,   kad apsaugotume  mūsų  turimą  informaciją  nuo  netekimo,  vagystės  ar  bet  kokio  neteisėto  naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo ir panašių veiksmų. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame  pagrįstas  priemones  siekdami  apsaugoti  Jūsų  informaciją,  įskaitant  Asmeninę  informaciją, 50 style negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama  internetu.  Jūs  galite  sumažinti  neteisėto  naudojimosi  Asmenine  informacija  riziką,  jei  elgsitės apdairiai  ir  pasirinksite  protingas  apsaugos  priemones,  pavyzdžiui,  pasirinksite  sudėtingą  slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

7.3.Nors   50 style   naudojasi   antivirusine   programine   įranga,   kad   apsaugotų   Tinklapio   turinį,   50 style negarantuoja, kad Tinklapyje ir (ar) atsisiunčiamuose failuose nėra virusų. Atsižvelgdami į tai patariame naudotis papildomomis apsisaugojimo nuo virusų priemonėmis.

7.4.50 style ar Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjai jokia forma neatsako jums ar tretiesiems asmenims už:

7.4.1.    bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;

7.4.2.    bet  kokį  pajamų  netekimą,  verslo  galimybių  sumažėjimą  arba  įmonės  reputacijos  pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą; ir

7.4.3.    bet kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl Tinklapyje vykdomų ar su juo susijusių

Jūsų veiksmų.

7.5.Jeigu  taikytinos  imperatyvios  teisės  aktų  nuostatos  numato  kitaip,  kai  kurie  arba  visi  šiame  skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

§8.  TECHNINĖS TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

8.1.Norint  naudotis  Tinklapiu  ir  (ar) Tinklapio  teikiamomis paslaugomis,  Jūsų  sistema  turi  atitikti minimalius techninius reikalavimus: (1) naršyklė turi būti Internet  Explorer 8.0 arba naujesnės versijos  su įgalintais

„ActiveX“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Mozilla Firefox 3.0 arba naujesnės versijos su įgalintais

„Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Google Chrome 21.0 arba naujesnės versijos su įgalintais

„Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; taip pat (2) minimali ekrano skiriamoji geba turi būti 1280 x 800

pikselių.

8.2.50 style  deda  visas  pastangas  užtikrinti  tinkamą  Tinklapio  funkcionavimą,  taip  pat  siekia,  kad  Tinklapis veiktų nepertraukiamai ir be gedimų „toks, koks jis  yra“ arba  „koks  yra prieinamas“ Taisyklių  sudarymo momentu  ir  suteikia  Klientams  /  Pirkėjams  /  Lankytojams  prieigą  prie  jo  be  jokių  aiškiai  išreikštų  ar numanomų  garantijų  ir  patvirtinimų,  įskaitant  garantijų  ir  patvirtinimų  dėl  Tinklapio  tikslumo,  tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, pavadinimo, nepažeidžiamumo ir kt. Jūs suprantate ir sutinkate, kad techniškai neįmanoma  50 style  nuolat  užtikrinti  visišką  (100  %)  Tinklapio  prieinamumą.  Nepaisant  to,  50 style  sieks išlaikyti  Tinklapį  prieinamą  tiek,  kiek   įmanoma,  tačiau  Jūs   neturėsite  teisės  pateikti  pretenzijų   ar reikalavimų 50 style dėl Tinklapio prieinamumo ir iš anksto atsisakote atitinkamų reikalavimų, jeigu jų būtų ar  atsirastų.  Bet  kuriuo  atveju,  pastebėjęs  nekorektišką  Tinklapio  veikimą  arba  pertraukas  Tinklapio veikime Jūs privalote pranešti apie tai 50 style.

8.3.50 style pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą prie Tinklapio, taip pat be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

8.4. Visus pastebėjimus ir (ar) nusiskundimus, susijusius su Tinklapio veikimu, Jūs galite pateikti raštu adresu: 50 style  „PLC  PANORAMA“,  Saltoniškių  g.  9,  LT-08105  Vilnius  arba  elektroniniu  paštu:  info@50style.lt.
Savo  kreipimesi  privalote  nurodyti  savo  vardą,  pavardę,  pašto  /  elektroninio  pašto  adresą,  o  taip  pat nekorektiško Tinklapio veikimo aprašymą ir datą (laiką).

8.5.Visus  nusiskundimus  dėl  Tinklapio  veikimo,  gautus  iš  Jūsų  aukščiau  8.4  punkte  aptarta  tvarka,  50 style apsvarstys  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  nuo  tokio  kreipimosi  gavimo  dienos  ir  informuos  Jus apie  priimtą  sprendimą  Jūsų  nurodytais  kontaktiniais  duomenimis  šios  Tinklapio  naudojimo  tvarkos  10 skyriuje nustatyta tvarka.

§9.  INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

9.1.50 style  ar,  kai  tai  aiškiai  nurodyta,  tretieji  asmenys  išsaugo  Intelektinės  nuosavybės  teises  į  Tinklapį, domeną  ir  jo  turinį  maksimalia  Taisyklėms  taikomų  teisės  aktų  leidžiama  apimtimi.  Visos  atitinkamos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Jūs negalite kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Tinklapį,  Tinklapio  turinį,  įskaitant  tekstą,  grafiką,  kodą  ir  (ar)  programinę  įrangą,  ar  bet  kokį kitą  turinį, nebent  50 style  davė  raštišką  leidimą  tokiems  veiksmams  atlikti,  arba  jei  tokie  veiksmai  aiškiai  leidžiami esant  tam  tikroms specifinėms  sąlygoms,  nurodytoms Taisyklėse.  Nepaisant  to,  Jūs  galite  spausdinti ir (ar)  atsisiųsti  atskirus  Tinklapio  puslapius  išimtinai  Jūsų  asmeniniam,  nekomerciniam  naudojimui,  su sąlyga,  kad  Jūs  nekeisite  arba  neištrinsite  iš  naudojamos  medžiagos  jokių  įspėjimų  dėl  Intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.

9.2.Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad 50 style yra visų Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje bei į Tinklapį ir domeną savininkas arba turi teisėtą ir pagrįstą teisę naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat kad, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta Taisyklėse, Jūs neįgyjate jokių Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje ir (ar) į Tinklapį.

9.3.Visi  Tinklapyje  prieinami  prekių  ir  paslaugų  ženklai  yra  50 style  nuosavybė  arba  50 style  juos  teisėtai naudoja (įskaitant siūlomų įsigyti Prekių ženklus). Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais (įskaitant Prekių ženklus).

9.4.Tinklapio  turinys  gali  būti  cituojamas,  kai  tam  yra  gautas  išankstinis  rašytinis  50 style  sutikimas  ir  yra tinkamai nurodomas cituojamo turinio šaltinis.

§10.  PRANEŠIMAI

10.1.      Jeigu Jūs nenurodysite mums raštu kitaip ar atskirame Taisyklių dokumente nėra nurodyta kitaip, mes bendrausime  su  Jumis elektroninio  pašto  adresu  ir  (ar)  pateikiant  pranešimus Tinklapyje.  Jūs  sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka rašytinio pranešimo formai taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad Jūs gavote pranešimą tada, kai 50 style išsiuntė jį Jūsų elektroninio pašto adresu, pateiktu Paskyroje ar Prekių užsakyme. Jūs sutinkate ir  įsipareigojate  atnaujinti  elektroninio  pašto  adresą  jam  pasikeitus  ir  reguliariai  tikrinti  pranešimus Tinklapyje.

10.2.      Visi  50 style  adresuoti  ir  teisinę galią  turintys  pranešimai,  susiję  su  šios Tinklapio  naudojimo  tvarkos sąlygomis  ir  (ar)  Taisyklėmis,  turi  būti  rašytinės  formos  ir  pristatyti  mums  asmeniškai  arba  naudojantis tokiomis  pristatymo  priemonėmis,  kurios  leidžia  pateikti  įrodymą  apie  gavimą,  tokiais  kontaktiniais rekvizitais:  50 style  „PLC  PANORAMA“,  Saltoniškių  g.  9,  LT-08105  Vilnius;  info@50style.lt.  Jūsų  vardu 50 style siunčiami pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento.

§11.  TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1.      Jeigu   Lietuvos   Respublikos   teisės   imperatyvios   nuostatos,   įskaitant   Europos   Sąjungos   teisės imperatyvias nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams, iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo,  negaliojimo,  vykdymo,  nutraukimo  ir  atsisakymo)  Lietuvos  Respublikos  teisė  ir  Taisyklės  yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

11.2.      Kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar  reikalavimas,  kylantis  iš  Taisyklių  ar  susijęs  su  Taisyklėmis,  jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka  Lietuvos  Respublikos  teismuose,  išskyrus,  kai  atskirame  Taisyklų  dokumente  ar  imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip.11.3.      Be Tinklapio naudojimo taisyklių 11.2 punkte aptartų Jūsų teisių dėl ginčų sprendimo, Jūsų skundas, susijęs su Preke, kurią pirkote Tinklapyje, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka. Dėl  ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka, savo skundą, susijusį su Tinklapyje įsigyta Preke, taip pat  galite  pateikti  Valstybinei  vartotojų  teisių  apsaugos  tarnybai,  vadovaujantis  tarnybos  nustatyta  ir taikoma  ginčų  sprendimų  tvarka,  ar  kitai,  atitinkamai  ginčų  sprendimo  įstaigai,  dėl  elektroninio  ginčo

sprendimo naudojantis svetaine, pasiekiama internetiniu adresu:  webgate.ec.europa.eu/odr/main

§12.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.      50 style pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti  Prekių  kainas,  skelbiamas  Tinklapyje,  arba  bet  kokią  Tinklapio  medžiagą  ar  turinį,  nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

12.2.      Šioje  Tinklapio  naudojimo  tvarkoje  ir  (ar)  bet  kuriame  Taisyklių  dokumente  neaptarti  klausimai sprendžiami vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis.

12.3.      Jeigu  kuri  nors  Taisyklių  dokumento  nuostata  prieštarauja  teisės  aktams,  arba  pasikeitus  teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo  Taisyklių  dokumento  nuostatų.  Tokiu  atveju  50 style  nedelsiant  pakeis  ją  teisiškai  veiksminga norma,  kuri  savo  turiniu  kiek  įmanoma  labiau  atitiktų  negaliojančios  nuostatos  ir  atitinkamo  Taisyklių dokumento tikslą.

12.4.      Jūs neturite teisės perleisti jokio Taisyklių dokumento ir (ar) savo teisių ir pareigų kylančių iš jo ir (ar) susijusio su juo tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto 50 style sutikimo. 50 style turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisyklių dokumentus be papildomo Jūsų sutikimo bet kokiam  juridiniam  asmeniui.  Tokio  perdavimo  atveju,  Taisyklių  dokumentų  nuostatos  bus  privalomos 50 style teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos Jums pagal Taisyklių dokumentus.

12.5.      50 style neatsako už bet kokias ir visas Jūsų išlaidas,  įskaitant internetinio ar kitokių ryšio priemonių paslaugų tiekėjų ir (ar) kitų trečiųjų šalių taikomus mokesčius, įkainius ir (ar) bet kokius kitus mokėjimus, kurias  Jūs  patiriate  dėl  naudojimosi  Tinklapiu  ir  (ar)  sutarties  dėl  Prekių  pirkimo  –  pardavimo  per  jį sudarymo.

§13.  KONTAKTAI

Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais 50 style klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: 50 style PLC „PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@50 style.lt

arba

Telefonu: +370 5 2078502 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

Grįžti